skip to main content

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i’r cynnwys o fewn https://www.monlifecollections.co.uk/ 

Cyngor Sir Fynwy sy’n rhedeg y wefan.  Rydym am i gynifer o bobl â phosibl i allu defnyddio’r wefan hon.  Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau gwrthgyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo’r testun at hyd at 300% heb iddo fynd oddi ar ochrau’r sgrin
  • welywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • welywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar ran fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon ar gael yn llawn o ran hygyrchedd:

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Os na allwch weld y map ar ein tudalennau ‘Cyrraedd yma’, ffoniwch neu e-bostiwch yr amgueddfa am gyfarwyddiadau.

Cyngor Sir Fynwy

Adroddwch am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â Chyngor Sir Fynwy

Y weithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

  • Sicrhau bod digon o gyferbyniad rhwng y testun a lliwiau cefndir
  • Mae’r amlinelliad CSS neu’r arddull ffin ar yr elfen hon yn ei gwneud yn anodd neu’n amhosibl gweld yr amlinelliad o ffocws y ddolen dotiau