skip to main content

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy’n cael eu cynnwys o fewn chwiliadau Casgliadau Sir Fynwy Ar-lein?

Mae Casgliadau Sir Fynwy Ar-leinyn chwilio catalogau cyfrifiadurol pedwar Casgliad Amgueddfeydd Sir Fynwy – yn Amgueddfa’r Fenni, Castell Cil-y-coed, Amgueddfa Cas-gwent ac Amgueddfa Trefynwy ar yr un pryd, gan arddangos canlyniadau chwilio ar un dudalen.

Nid yw Casgliadau Sir Fynwy Ar-leinyn chwilio’r holl gofnodion a gedwir gan bob gwasanaeth, dim ond yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd fel cofnodion catalog ar-lein.  Fodd bynnag, mae’r cofnodion hyn yn cael eu hychwanegu atynt drwy’r amser felly mae bob amser yn werth eu gwirio eto rywbryd arall.

Pa wybodaeth alla i ddod o hyd iddi ar y wefan?

Bydd eich chwiliad yn arwain at dudalen sy’n rhestru’r cofnodion.  Bydd gwybodaeth am gofnodion catalog sylfaenol yn cael ei harddangos gyda delwedd fach. Bydd gwybodaeth fel arfer yn cynnwys enw, llun, disgrifiad byr ac enw’r amgueddfa sy’n cadw’r eitem. 

Gwallau

Os byddwch yn nodi gwall yn ystod eich chwiliad, byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i ni drwy gysylltu â [email protected], fel y gallwn ymchwilio a chywiro’r wybodaeth fel y bo’n briodol.

Beth os na allaf ddod o hyd i’r hyn rwy’n chwilio amdano?

Er mwyn sicrhau bod ffotograffau a deunydd archif ar gael er mwyn i’r cyhoedd eu defnyddio, rhaid ei gatalogio ar ein system rheoli casgliadau cyfrifiadurol. Er bod llawer o’n cofnodion wedi mynd drwy’r broses hon, mae cam pellach wedyn i sicrhau bod gan y wybodaeth ffotograff addas sy’n cyd-fynd, a bod y wybodaeth o ddiddordeb i’r cyhoedd (yn hytrach na bod yn ddefnyddiol i staff amgueddfeydd – h.y. manylion am leoliad, cyflwr ac ati).   Cyn i gyfrifiaduron gael eu defnyddio’n helaeth, crëwyd mynegeion cardiau i alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i’r hyn yr oeddent yn chwilio amdano. Mae’r broses hon yn parhau, a dim ond cyfran o gyfanswm daliadau’r gwasanaethau archifau sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gweld ar-lein. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â’r amgueddfa berthnasol er mwyn cael rhagor o wybodaeth. (Gweler y manylion ar y dudalen gyswllt)

Sut alla i gael print, neu fersiwn electronig cydraniad uchel, o ddelwedd rwyf wedi’i gweld ar y wefan hon

Mae croeso i chi gysylltu â’r amgueddfa’n uniongyrchol i holi am brintiau a delweddau cydraniad uchel.

Can I look at the actual museum objects?

Os byddwch yn dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb yn y catalogau ar-lein, rydym yn eich annog i ymweld â’r amgueddfa berthnasol lle mae’r gwrthrychau’n cael eu cadw, neu gysylltu â’r amgueddfa, lle bydd staff yn gallu dweud wrthych a yw’r gwrthrych yn cael ei arddangos yn agored i chi ei weld, ac os nad ydyw, sut y gallwch drefnu ymweliad i’w weld yn storfa’r amgueddfa. Nodwch ein bod ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid.  Mae manylion amserau agor llawn i’w gweld yma http://www.monlife.co.uk/cy/monlife-heritage/ neu gallwch gysylltu â’r swyddfa berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.