skip to main content

Hawlfraint

Drwy ymweld â’r wefan hon rydych yn cytuno i dderbyn y telerau defnyddio a nodir isod ac sydd hefyd ar y dudalen Telerau ac Amodau o’r wefan hon.

Hawliau Eiddo Deallusol Trydydd Parti

Mae’r testun a’r delweddau a gyhoeddir ar y wefan hon yn cael eu diogelu gan gyfraith hawlfraint, gan gynnwys nifer o ddelweddau sydd wedi’u trwyddedu i’r partneriaid gan drydydd partïon.

Ni chyflwynir hawlfraint na hawl berchnogol os ydych yn lawrlwytho delweddau o’r wefan hon, nid yw defnyddio delweddau o’r fath yn eich rhyddhau o’r cyfyngiadau hawlfraint sy’n berthnasol i’r delweddau hynny.

Ar gyfer celfweithiau, os yw’r artist yn fyw, neu wedi bod yn farw am lai na 70 mlynedd, bydd hawlfraint ar wahân ar gyfer y gwaith ei hun sy’n ychwanegol at yr hawlfraint o ran yr atgynhyrchu ffotograffig.

Eich cyfrifoldeb chi yw cael caniatâd deiliad yr hawlfraint neu ei asiant, cyn i unrhyw waith gael ei atgynhyrchu, neu bydd hyn yn gyfystyr ag amharu ar hawlfraint.

I gael rhagor o wybodaeth am eich cyfrifoldeb mewn perthynas â hawlfraint rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â deunyddiau cyfeirio priodol fel gwefan y Swyddfa Eiddo Deallusol.

Ymholiadau

Mae’r holl bartneriaid sy’n ymwneud â’r wefan hon wedi ymrwymo i barchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill ac wedi cymryd ymdrechion rhesymol i sicrhau bod atgynhyrchu delweddau ar y wefan hon yn cael ei wneud gyda chydsyniad llawn perchnogion hawlfraint.

Mae unrhyw hepgoriadau hawlfraint felly’n gwbl anfwriadol, rhowch wybod i ni os oes gennych ymholiad hawlfraint neu unrhyw wybodaeth, a allai helpu i egluro gwybodaeth hawlfraint.

Ail-ddefnyddio cynnwys o’r wefan hon

Trwydded

Cyflenwir y deunydd (data a delweddau) ar y wefan hon o dan drwydded Creative Commons Priodoleddau Cyfran Anfasnachol Rhannu Fel ei Gilydd.

Mae hyn yn golygu bod croeso i chi ddefnyddio’r cynnwys hwn at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun cyn belled â’ch bod yn credydu’r darparwr (yr amgueddfa sy’n dal y deunydd gwreiddiol) ond cofiwch y gallai rhai delweddau fod mewn hawlfraint o hyd ac yn yr achosion hynny rhaid ceisio clirio hefyd gan ddeiliad yr hawlfraint.

Dylai credydau fod ar y ffurf:

Hawlfraint Treftadaeth MonLife (Enw’r Amgueddfa)

Gallwch ddefnyddio’r symbol hawlfraint, ©, yn lle’r gair ‘hawlfraint’.

Felly, er enghraifft, os ydych yn defnyddio delwedd o wrthrych o Amgueddfa’r Fenni yna dylai’r credyd ddarllen:

Hawlfraint Treftadaeth MonLife, Amgueddfa’r Fenni

neu

© Treftadaeth MonLife, Amgueddfa’r Fenni

Rhaid i’r credyd gyd-fynd â defnyddio unrhyw ddeunydd o’r wefan hon ar gyfer unrhyw ddefnydd a phob defnydd.

Ni ellir defnyddio enw’r Partner i awgrymu unrhyw ardystiad neu gymeradwyaeth gan y Partner hwnnw o’r Deunydd Trwyddedig.

Delweddau

Rhaid i chi hefyd sicrhau bod unrhyw ddelweddau’n cael eu disgrifio’n gywir gyda theitl, lle mae hwn ar gael ar y wefan hon.

Lle mae nifer y delweddau sydd i’w hatgynhyrchu, at unrhyw un diben yn fwy nag 20, byddem yn croesawu hysbysiad ymlaen llaw.

Atebolrwydd

Er bod y partneriaid yn ymdrechu i gymryd gofal rhesymol wrth ddarparu data a delweddau drwy’r wefan hon, nid yw partneriaid yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir, gennych chi neu gan unrhyw drydydd parti, sy’n deillio o ddefnyddio neu atgynhyrchu unrhyw un o’r deunydd ar y wefan hon.

Cywirdeb Data

Mae Treftadaeth MonLife wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn glir, yn gywir ac yn gyflawn. Darperir yr holl wybodaeth yn ddidwyll ac nid yw Treftadaeth MonLife yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wallau na hepgoriadau yn y data ymchwil.

Dim ond y partneriaid sy’n cyflenwi’r data a delweddau sy’n gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a gyflwynir ar y wefan hon.  Rydym yn croesawu awgrymiadau a allai wella cywirdeb y data/gwybodaeth a gyflwynir ar y wefan hon.

Dylid cyfeirio pob ymholiad at [email protected]